Care And Culture Oy

Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä- opiskelu syventää
kulttuurisensitiivisyyttä!

Eri kulttuurien edustus hoitoalalla Suomessa

Tämän päivän Suomessa suuri osa hoitotyöntekijöistä tulee eri kulttuureista. Suurin
ulkomaalisten osuus hoitotyöntekijöinä näkyy Uudellamaalla ja erityisesti pääkaupungin ja
Turun seuduilla. Eri kulttuureista tulevia henkilöitä on sekä työntekijöinä että potilaina eri
hoitoalan laitoksissa ja kotihoidossa.

Hoitoalan kulttuurikoulutukset voivat syventää työntekijän ymmärrystä
näkemään asioita laajemmasta näkökulmasta:


Eri kulttuurien tuntemus hoitoalalla koulutusten tavoitteena on, että osallistujat oppivat
tuntemaan Suomen suurimpien etnisten ryhmien kulttuurisia tapoja, jotka on huomioitava
hoito- ja kasvatustyössä. Tärkeinä osa-alueina ovat EU:n ja Suomen kulttuurien väliseen
hoitotyöhön liittyvät lait ja asetukset, jotka ohjaavat toimintaa hoitotyön yksiköissä.

Koulutuksissa saatujen tietojen ja taitojen avulla johtaja/ esimies/hoitaja voi kehittää
ammattitaitoaan työskennellä eri kulttuureista tulevien asiakkaiden/potilaiden parissa.
Hän saa laaja-alaista tietoutta myös työskentelystä eri kulttuureista tulevien kollegoiden
kanssa. Työntekijän kulttuurinen herkkyys kehittyy sitä mukaa, miten paljon hän saa
koulutusta eri kulttuureista ja miten paljon hän itse on valmis analysoimaan omaa
oppimistaan.

Kulttuurien erilaiset tavat työskennellä voivat aiheuttaa
yhteentörmäyksiä


Eri kulttuureilla on hyvin erilaisia elämäntapoja, joka heijastuvat myös työntekoon ja
työyhteisöissä toimimiseen. Eroina voivat olla esim. ajan, työnteon ja lainsäädännön
erilainen ymmärtäminen. Hoitotyössä nousevat esille etenkin terveyteen ja sairauteen
liittyvät erilaiset uskomukset. Eri asteisten hoitajien työkuva voi poiketa voimakkaasti
suomalaisesta työkuvasta. Lisäksi hoidon taso voi olla erilaista kuin Suomessa.

Hoitoalalla kulttuurien erilaisuus ja työskentelytavat voivat poiketa
suomalaisista tavoista, esimerkiksi:

 • aseptiikka, johon liittyy pukeutuminen ja korujen käyttö
 • asiakkaan/potilaan luona vietetty aika
 • hoitaja- lääkäri pari työskentely
 • joidenkin uskontojen ja kulttuurien tapoihin kuuluvat rukoushetket, paastot, saattohoito
  jne.
 • terveys- ja sairauskäsitysten erilaisuus
 • uskomukset sairauksien synnyistä ja hoidoista

Koulutusten sisältö lyhyesti:

 • kulttuurituntemuksen syventäminen sosiaali- ja terveysalalla
  ( mm. romanit, venäläisyys, islamilaisuus, aasialaisuus, juutalaisuus
  jne.)
 • Asiakkaan kohtaaminen (kulttuurisensitiivisyys)
 • -workshop työskentely
  ( case-työskentely: eri tapaukset oman työn näkökulmasta)
 • koulutukset räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti